เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself)

1. ชื่อผลงาน เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself) 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปาน 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องฉายทึบแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสามารถใช้จัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นการปฏิบัติจริง และยังสามารถใช้แทนกระดานได้อีกด้วย แต่เนื่องจากราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง ผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself) เพื่อเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564

สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

1. ชื่อผลงาน สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (On-site) ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องมีนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความพร้อมและข้อจำกัดของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตนเอง และในเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้           จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้านและในเวลาที่พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน    5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้           5.1 กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้ บันทึกวิดีทัศน์การสอน ตัดต่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวิดีทัศน์ เผยแพร่วิดีทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์           […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564

ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ

1. ชื่อผลงาน ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผ.อ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ อดีตที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทาระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการด้วยหลายๆ วิธี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บัดนี้ได้ใช้ระบบที่จัดทาขึ้นมาใหม่เป็นปีที่ 2 พบว่าสามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบข้อมูลทันที 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลามาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคุ้มค่า 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนงาน ศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างระบบ ดำเนินการสร้างระบบลงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Google APP ของโรงเรียน ประชุมครู บุคลากร แนะนำ สาธิต ให้ทดลองใช้ และใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 6. ผลการดำเนินงาน พบว่าครู บุคลากรมีความชื่นชอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบการลงชื่อแทนกันได้ทันที มีระบบแจ้งกลับผู้ใช้งานว่าได้ลงชื่อเรียบร้อย ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564

เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ    การเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณนั้นเป็นวิชาใหม่ที่มีความยาก พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนสำคัญ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆของผังงานเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้มีความหลากหลาย และคล้ายคลึงกันจึงเป็นการยากสำหรับผู้เรียนที่จะจดจำหรือทำความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้    ดังนั้นการใช้นวัตกรรมที่เป็นเกมจึงสามารถดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้นโดยอยู่บนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ซึ่งเกมเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบมีระบบคะแนน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน เหล่านี้นำไปสู่ผลการพัฒนาการเรีบนรู้ที่ดีขึ้นของผู้เรียน 4. วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง สัญลักษณ์ผังงานในการเขียนโปรแกรม 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้   5.1 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 โดยระบบเกมแยกเป็น 3 ส่วน         – ส่วนความรู้ (เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเริ่มเล่นเกม)         – ส่วนเกมผจญภัย (เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน)         – ส่วนตอบคำถาม […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564

การเช็คชื่อคาบคู่ หรือคาบเบิ้ล ในปพ.5

วิธีการเช็คชื่อนักเรียนในคาบที่เป็น (คาบคู่ หรือคาบเบิ้ล) สำหรับปพ.5 ไฟล์ Excel (แบบรายวิชา) ที่แจกไปก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะคร๊าฟ ดาวน์โหลดจากคลิปนี้เลยนะครับ : http://gg.gg/p395f

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

ทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

ฟอร์มทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

ทะเบียนรับหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

แนะนำการทำฟอร์มทะเบียน รับ หนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564
1 3 4 5