ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ

1. ชื่อผลงาน ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผ.อ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ อดีตที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทาระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการด้วยหลายๆ วิธี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บัดนี้ได้ใช้ระบบที่จัดทาขึ้นมาใหม่เป็นปีที่ 2 พบว่าสามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบข้อมูลทันที 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลามาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคุ้มค่า 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนงาน ศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างระบบ ดำเนินการสร้างระบบลงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Google APP ของโรงเรียน ประชุมครู บุคลากร แนะนำ สาธิต ให้ทดลองใช้ และใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 6. ผลการดำเนินงาน พบว่าครู บุคลากรมีความชื่นชอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบการลงชื่อแทนกันได้ทันที มีระบบแจ้งกลับผู้ใช้งานว่าได้ลงชื่อเรียบร้อย ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564