การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 เป็นจำนวนมากส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ได้จัดการอบรมการสร้างคุณภาพผู้เรียนใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย STEAM EDUCATION บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ Design Thingking + Project Based Learning คณะครูโรงเรียนบ้านบาโหยเล็งเห็นว่าเป็นรูปแบบการจัดการสอนที่สามารถนำมาแก้ปัญหาสถาณการในช่วงนี้ได้           จึงนำมาทดลองใช้จัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้จริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำรูปแบบการสอนดังกล่าวมาใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 นี้ 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ 6. ผลการดำเนินงาน 7. ปัญหา อุปสรรค ในระดับชั้น ม.1 นักเรียนยังขาดความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด อยากให้โรงเรียนส่งเสริมการสอนบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบแบบ

ผู้ดูแลระบบ

20/12/2565