การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย  อำเภอเทพา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาน้อยที่ผ่านมาจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองจริงในการทดลองที่มีอุปกรณ์เพียงพอ ในส่วนการทดลองที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอครูจะเป็นผู้ทดลองให้นักเรียนดู เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถจัดหาสื่อการทดลองได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่สามารถทำการทดลองได้ทุกคน อีกทั้งในการการทดสอบทางการศึกษา O-net  ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสาระการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสารเป็นสาระที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียรรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เกิดแนวทางการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565