ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขององค์กร เป็นต้น โรงเรียนบ้านเมาะลาแต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยนำความสามารถของ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets และ Google Apps Script เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานผลการเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของฝ่ายวัดผลและประเมินผล ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps Script ทดสอบระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ผู้ปกครอง […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรายงานประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบนโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต จึงพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565