การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน
จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม