ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อผลงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนางสาวศุทธินี ติ้งจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการลดความซับซ้อนในการบริหารงานเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ (Paperless) และประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนในการนำเสนอหนังสือราชการ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของโรงเรียน และแก้ปัญหาการเก็บเอกสาร โดยในปีการศึกษา 2565 งานสารบรรณของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ใช้ปริมาณกระดาษไปมากถึง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ร่วมกับ Google Drive และ […]

ผู้ดูแลระบบ

12/06/2566

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 เป็นจำนวนมากส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ได้จัดการอบรมการสร้างคุณภาพผู้เรียนใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย STEAM EDUCATION บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ Design Thingking + Project Based Learning คณะครูโรงเรียนบ้านบาโหยเล็งเห็นว่าเป็นรูปแบบการจัดการสอนที่สามารถนำมาแก้ปัญหาสถาณการในช่วงนี้ได้           จึงนำมาทดลองใช้จัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้จริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำรูปแบบการสอนดังกล่าวมาใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 นี้ 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ 6. ผลการดำเนินงาน 7. ปัญหา อุปสรรค ในระดับชั้น ม.1 นักเรียนยังขาดความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด อยากให้โรงเรียนส่งเสริมการสอนบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบแบบ

ผู้ดูแลระบบ

20/12/2565

ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ […]

ผู้ดูแลระบบ

19/05/2565

ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets และ […]

ผู้ดูแลระบบ

19/05/2565

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขององค์กร เป็นต้น โรงเรียนบ้านเมาะลาแต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยนำความสามารถของ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets และ Google Apps Script เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานผลการเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของฝ่ายวัดผลและประเมินผล ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps Script ทดสอบระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ผู้ปกครอง […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย  อำเภอเทพา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาน้อยที่ผ่านมาจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองจริงในการทดลองที่มีอุปกรณ์เพียงพอ ในส่วนการทดลองที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอครูจะเป็นผู้ทดลองให้นักเรียนดู เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถจัดหาสื่อการทดลองได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่สามารถทำการทดลองได้ทุกคน อีกทั้งในการการทดสอบทางการศึกษา O-net  ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสาระการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสารเป็นสาระที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียรรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เกิดแนวทางการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

การจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle

1. ชื่อผลงาน การแทรกคำอธิบายหรือคำถามคั่นระหว่างการรับชมวิดีโอ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดิโอเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ครูผู้สอนนิยมใช้คลิปวิดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ เพราะ เป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกเวลาที่มีความพร้อม แต่ด้วยการสอนผ่านการส่งคลิปวิดีโอการสอนนั้น อาจทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากดู ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง           จึงได้นำเทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นโปรแกรมเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับแทรกคำแนะนำหรือคำถามคั่นระหว่างการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้น เพื่อทำให้การจัดการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยู่กับวิดีโอการจัดการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle ในการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดิโอการจัดการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้           เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านวิดีโอการจัดการเรียนรู้ผ่านการแทรกคำแนะนำและคำถามคั่นระหว่างการรับด้วยด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ Edpuzzle มากขึ้น 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สมัครและลงชื่อเข้าใช้ โปรแกรม Edpuzzle ผ่านเว็บไซต์ https://edpuzzle.com กด Add Content มุมบนขวาของเว็บไซต์ […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในสถานการณ์ที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต้องเปลี่ยนไป ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากเดิมที่ครูสามารถการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือ รูปแบบ On-Site ได้ครูจึงต้องหาวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ในเหมาะสมกับสถานการณ์ เนื้อหาและความพร้อมของนักเรียน แต่ด้วยข้อกำจัดที่มาพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เนื้อหา สาระหรือตัวชี้วัดบางตัวยากที่จะสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ในวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต เช่น ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม ฯลฯ จึงทำให้ตัวชี้วัดดังกล่าวจัดเป็นตัวชี้วัด “ควรรู้” เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงได้นำเว็บเพจ MathsPad มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือเรขาคณิต โดยสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรขาคณิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างทางเรขาคณิต ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเว็บเพจ MathsPad สามารถเข้าถึงได้ง่าย […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรายงานประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบนโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต จึงพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565
1 2 5