หน้าแรก

นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อผลงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนางสาวศุทธินี ติ้งจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการลดความซับซ้อนในการบริหารงานเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ (Paperless) และประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนในการนำเสนอหนังสือราชการ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของโรงเรียน และแก้ปัญหาการเก็บเอกสาร โดยในปีการศึกษา 2565 งานสารบรรณของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ใช้ปริมาณกระดาษไปมากถึง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ร่วมกับ Google Drive และ […]

ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ […]

ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets และ […]

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขององค์กร เป็นต้น โรงเรียนบ้านเมาะลาแต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยนำความสามารถของ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets และ Google Apps Script เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานผลการเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของฝ่ายวัดผลและประเมินผล ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps Script ทดสอบระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ผู้ปกครอง […]

ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรายงานประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบนโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต จึงพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ […]

ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล

1. ชื่อผลงาน ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือมีข้อสงสัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพลขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง หรือ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่โรงเรียนต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความสับสนในการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนการทำงาน เตรียมเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้ปกครอง ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อวีดิทัศน์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวีดิทัศน์ เผยแพร่วีดิทัศน์ในช่องทางยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ของโรงเรียน และช่องทางการสื่อสารแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE […]

ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ

1. ชื่อผลงาน ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผ.อ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ อดีตที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทาระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการด้วยหลายๆ วิธี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บัดนี้ได้ใช้ระบบที่จัดทาขึ้นมาใหม่เป็นปีที่ 2 พบว่าสามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบข้อมูลทันที 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลามาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคุ้มค่า 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนงาน ศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างระบบ ดำเนินการสร้างระบบลงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Google APP ของโรงเรียน ประชุมครู บุคลากร แนะนำ สาธิต ให้ทดลองใช้ และใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 6. ผลการดำเนินงาน พบว่าครู บุคลากรมีความชื่นชอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบการลงชื่อแทนกันได้ทันที มีระบบแจ้งกลับผู้ใช้งานว่าได้ลงชื่อเรียบร้อย ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 เป็นจำนวนมากส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ได้จัดการอบรมการสร้างคุณภาพผู้เรียนใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย STEAM EDUCATION บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ Design Thingking + Project Based Learning คณะครูโรงเรียนบ้านบาโหยเล็งเห็นว่าเป็นรูปแบบการจัดการสอนที่สามารถนำมาแก้ปัญหาสถาณการในช่วงนี้ได้           จึงนำมาทดลองใช้จัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้จริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำรูปแบบการสอนดังกล่าวมาใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 นี้ 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ 6. ผลการดำเนินงาน 7. ปัญหา อุปสรรค ในระดับชั้น ม.1 นักเรียนยังขาดความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด อยากให้โรงเรียนส่งเสริมการสอนบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบแบบ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางรุซัยนีย์ ดุนี โรงเรียนบ้านเขาน้อย  อำเภอเทพา 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาน้อยที่ผ่านมาจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองจริงในการทดลองที่มีอุปกรณ์เพียงพอ ในส่วนการทดลองที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอครูจะเป็นผู้ทดลองให้นักเรียนดู เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถจัดหาสื่อการทดลองได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่สามารถทำการทดลองได้ทุกคน อีกทั้งในการการทดสอบทางการศึกษา O-net  ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และสาระการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสารเป็นสาระที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียรรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เกิดแนวทางการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]

การจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle

1. ชื่อผลงาน การแทรกคำอธิบายหรือคำถามคั่นระหว่างการรับชมวิดีโอ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดิโอเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ครูผู้สอนนิยมใช้คลิปวิดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ เพราะ เป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกเวลาที่มีความพร้อม แต่ด้วยการสอนผ่านการส่งคลิปวิดีโอการสอนนั้น อาจทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากดู ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง           จึงได้นำเทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นโปรแกรมเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับแทรกคำแนะนำหรือคำถามคั่นระหว่างการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้น เพื่อทำให้การจัดการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยู่กับวิดีโอการจัดการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle ในการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดิโอการจัดการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้           เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านวิดีโอการจัดการเรียนรู้ผ่านการแทรกคำแนะนำและคำถามคั่นระหว่างการรับด้วยด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ Edpuzzle มากขึ้น 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สมัครและลงชื่อเข้าใช้ โปรแกรม Edpuzzle ผ่านเว็บไซต์ https://edpuzzle.com กด Add Content มุมบนขวาของเว็บไซต์ […]

การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad

1. ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในสถานการณ์ที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต้องเปลี่ยนไป ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากเดิมที่ครูสามารถการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือ รูปแบบ On-Site ได้ครูจึงต้องหาวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ในเหมาะสมกับสถานการณ์ เนื้อหาและความพร้อมของนักเรียน แต่ด้วยข้อกำจัดที่มาพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เนื้อหา สาระหรือตัวชี้วัดบางตัวยากที่จะสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ในวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต เช่น ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม ฯลฯ จึงทำให้ตัวชี้วัดดังกล่าวจัดเป็นตัวชี้วัด “ควรรู้” เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงได้นำเว็บเพจ MathsPad มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือเรขาคณิต โดยสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรขาคณิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างทางเรขาคณิต ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเว็บเพจ MathsPad สามารถเข้าถึงได้ง่าย […]

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

1. ชื่อผลงาน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนอกห้องเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน และเมื่อถึงคาบเรียนในห้อง นักเรียนและครูร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น แบบฝึกหัด หรือ กิจกรรมท้าทายต่าง ๆ ฯลฯ โดยเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการเข้าเรียนในคาบเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนจัดให้ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ครูผู้สอนควรสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังทำให้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามคามพร้อมของตนเองในทุก ๆ เวลา ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ในคาบเรียนและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่ผู้เรียน           จึงได้จัดทำ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site ขึ้น โดยการนำคลิปการสอนออนไลน์ของโครงการ Project 14 โดย […]

การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน

1. ชื่อผลงาน คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ “การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน” 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือรูปแบบ On-site ที่สถานศึกษาได้ จึงทำให้ครูผู้สอนต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาจัดให้ผู้เรียนในสถานการณ์ดังกล่าว นั้นคือ รูปแบบ Online ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอน ในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย การตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีโปรแกรมหรือวิธีการที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของครูผู้สอน ซึ่งโปรแกรมหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน นั้นคือ การสอนผ่าน Facebook live ผ่านโปรแกรม OBS Studio ด้วยเป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่นักเรียนเข้าถึงง่ายและสามารถรับชมย้อนหลังหรือดูซ้ำได้ เปรียบเสมือนเป็นทั้งการสอนรูปแบบ Online และรูปแบบ […]

ห้องเรียนออนไลน์ครูแมว@ควนมีด

1. ชื่อผลงาน ห้องเรียนออนไลน์ครูแมว@ควนมีด 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสาวจิระนันท์ ทิพวาศรี ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษา และเกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่นักเรียน มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ฉะนั้น การเตรียมการ และการฝึกฝนทักษะของครูไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การถ่ายทอด และการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน โดยก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ […]

หุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า

1. ชื่อผลงาน หุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฆบฝาด  หีมหวัง 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ โรงเรียนบ้านลำชิงไม่มีสื่อหุ่นยนต์สำหรับการเรียน ซึ่งหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่มีราคาสูง ไม่สามารถซื้อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมได้ จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์จากคีย์บอร์ดเก่า มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนหุ่นยนต์เพื่อฝึกการเขียนโปรแกรม โดยหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นใช้แผงวงจรคีย์บอร์ดโดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม Scratch ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวาง ช่วยให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด และเหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสอนการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 4. วัตถุประสงค์            เพื่อสร้างหุ่นยนต์ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมScratch 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ (กรณีเป็นสื่อ ใช้สื่ออย่างไร/ใช้ในการเรียนการสอนวิชา/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด)           การพัฒนามี 2 ส่วน ได้แก่                     5.1 พัฒนาส่วนของหุ่นยนต์                    หุ่นยนต์ใช้รถบังคับขนาดเล็ก ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ มีมอเตอร์ขับเคลื่อน๒ ตัวแยกอิสระซ้ายขวา ตัวหุ่นยนต์มีขนาดความกว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร ทำจากพลาสติก สามารถวางวงจรควบคุมและกระบะถ่านบนตัวรถสำหรับใส่แบตเตอรี่ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อาศัยการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการบังคับล้อให้หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ 5.2 พัฒนาโปรแกรมเชื่อต่อหุ่นยนต์ […]

การบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลางา ในสถานการณ์ COVID19 ด้วยโปรแกรม Loom

1. ชื่อผลงาน การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Loom 2. ผู้พัฒนา นายนาวาวี  เจะอุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา อำเภอจะนะ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลการกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการศึกษา อย่างที่ทุกคนทราบกันดีถึงเรื่องการแพร่ระบาดและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ประกอบด้วยผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 และมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันได้มีการถูกหยิบกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ช่องทาง Facebook Live, ระบบ Zoom, Google Meet,Youtube,DLTV เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ในห้วงสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดระสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพ่ระบาดของโควิด19 โดยโรงเรียนบ้านลางาได้กพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล […]

ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน

1. ชื่อผลงาน ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายชาฟีอี  หัดหมัน 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งไพล เป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มี ผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยชาวไทย ชาวพม่า  รวม ไปถึงชาวไทยมุสลิม  ที่ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมทั้งทางด้านภาษา ศาสนา รวมถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้โรงเรียนบ้านทุ่งไพลเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม จากสภาพปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงสร้างนวัตกรรม ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ชิ้นนนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีอคติต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่เกิดการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติกัน ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จ และได้รับการ พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน   และสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระศาสนาโดยผ่านนวัตกรรม ป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ จัดเตรียมเนื้อหาและจัดทำสื่อป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในป๊อปอัพ ใช้สื่อป๊อปอัพ ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระศาสนา นักเรียนใช้สื่อป๊อปอัพหรรษาศาสนาพาเพลิน ศึกษาเรื่องศาสนาต่าง ๆในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6. ผลการดำเนินงาน มีนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม […]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook

1. ชื่อผลงาน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา    นางสาวอริยา ไกรสนาม 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดทำเอกสาร เป็นต้น  Facebook ถือเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ  โดยจากการสำรวจพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล มีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook  และใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100           ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของ  Facebook จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำ กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ […]

ป๊อปอัพสามมิติสองภาษาพัฒนาสติปัญญา

1. ชื่อผลงาน ป๊อปอัพสามมิติสองภาษาพัฒนาสติปัญญา 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา  นายสหรัช  ถาวรสุทธิ์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น พ่อแม่และครูจึงควรใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีของเด็กเป็นพิเศษ เทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่องการอ่าน A – Z โดยให้เด็กดูผ่านแอปพลิเคชั่นที่สามารถส่องไปบนหนังสือ หรือ การเรียนคำพื้นฐานในหมวดต่าง ๆ ทั้งภาษไทย และภาษาอังกฤษโดยการสแกนคิวอาร์โคด เด็กๆจะเพลิดเพลินกับภาพและเสียง ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้าน และห้องเรียน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนที่วิธีการสอนเด็กระดับปฐมวัยทั้งหมด เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดีขึ้น และเป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้           ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ สื่อป๊อปอัพสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา และมรทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย นอกจากนี้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในกิจวัตรประจำวันของเด็ก 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้สื่อสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของเด็กปฐมวัยในสิ่งที่เด็กสนใจจากการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ จัดทำสื่อป๊อปอัพสามมิติสองภาษาผ่านคิวอาร์โคด ในหมวดคำพื้นฐานต่าง ๆ จัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ […]

สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ โรงเรียนในสังกัด

ชุมชนบ้านปาดัง (1) ชุมชนวัดควนมีด (1) บ้านควนเจดีย์ (1) บ้านคูหา (1) บ้านทุ่งไพล (11) บ้านบาโหย (1) บ้านลางา (1) บ้านลำชิง (1) บ้านเขาน้อย (1) บ้านเมาะลาแต (2) สะบ้าย้อย (2)

สื่อการสอนจำแนกตามสาระการเรียนรู้

องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างระบบสารสนเทศการลา ใช้เองในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #ระบบการลา #datastudio #สอน #bigdata **ฝากกดติดตาม และสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมูลตัวอย่าง https://docs.google.com/spreadsheets/…ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=M3I1IM2oGgY&ab_channel=ITaroundU

Web App PORTFOLIO แฟ้มสะสมงาน

👉ลิ้งค์คลิปสอนต้นฉบับ https://youtu.be/QDbjsABOnAU 👉ลิ้งค์ทำสำเนาเว็บแอปของครูอภิวัฒน์ https://script.google.com/d/1nyLmFtF9…ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=wlMs7chSxmc

ตัดเกรดด้วยสคริปต์แบบหลายชีต และทำเป็นเว็บแอปตัดเกรดด้วย

👉ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล-https://docs.google.com/spreadsheets/… 👉โค้ด-https://gist.github.com/somchaithumar… 📣ติดตามช่องยูทูป”ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ” https://www.youtube.com/c/ApiwatWongk…

Google AppSheet ระบบบริหารทรัพย์สินอย่างง่าย

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #appsheet #สร้างAppมือถือ #ระบบทรัพย์สิน #ระบบครุภัณฑ์ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=aX9q_7XHyN8&ab_channel=ITaroundU

การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #สร้างข้อสอบ #แบบคะแนนไม่เท่ากัน #google ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=LF5zH8jbf_o&ab_channel=ITaroundU

สร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #edoc #ฟรี #สร้าง ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=a9C1m2L3GHo&ab_channel=ITaroundU

การประยุกต์ใช้ Appsheet เพื่อพัฒนานวัตกรรม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #AppSheet #สอน #เรียน ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=iMchPOT_YxA&ab_channel=ITaroundU

ระบบออกใบประกาศนียบัตรแบบ PDF อัตโนมัติ สามารถค้นหาได้

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #datastudio #ระบบออกใบประกาศ #certificate ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RDW5mrakask

Google forms กับการสร้างข้อสอบแบบฟังเสียง

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #ข้อสอบเสียง #ข้อสอบแบบแนบLink ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Vi_Vla0-2nU&ab_channel=ITaroundU

เทคนิคการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องใน Google Sheets

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=C7KAr19k4CA&ab_channel=ITaroundU

วิธีการใช้งาน google Docs

วิธีการใช้งาน google Docs 1https://www.youtube.com/watch?v=8LMrUw__H_4swu.moochttps://www.youtube.com/channel/UC0sYWA1fV6rAlhOxie0EjFg Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

การเช็คชื่อคาบคู่ หรือคาบเบิ้ล ในปพ.5

วิธีการเช็คชื่อนักเรียนในคาบที่เป็น (คาบคู่ หรือคาบเบิ้ล) สำหรับปพ.5 ไฟล์ Excel (แบบรายวิชา) ที่แจกไปก็สามารถเช็คได้เช่นกันนะคร๊าฟ ดาวน์โหลดจากคลิปนี้เลยนะครับ : http://gg.gg/p395f

ทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

ฟอร์มทะเบียนส่งหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

ทะเบียนรับหนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ

แนะนำการทำฟอร์มทะเบียน รับ หนังสือราชการออนไลน์ รันเลขที่หนังสืออัตโนมัติ (โดยไม่ใช้สคริปต์) ใช้งานได้จริง 100% ——————— ลิงค์สคริปต์ : https://bit.ly/36FLF3Z ลิงค์ออกแบบหัวฟอร์ม : https://bit.ly/2H4hA5F

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม