การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Google Meet

อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา