การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

การสอนออนไลน์ สอนโปรแกรม Microsoft Teams

อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี