สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

1. ชื่อผลงาน สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (On-site) ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องมีนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความพร้อมและข้อจำกัดของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตนเอง และในเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้

          จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้านและในเวลาที่พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน   

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

          5.1 กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้
  • บันทึกวิดีทัศน์การสอน
  • ตัดต่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวิดีทัศน์
  • เผยแพร่วิดีทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์
สร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva
บันทึกวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม OBS Studio
ตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Sony Vegas

          5.2 วิธีการนำสื่อไปใช้

สามารถใช้สื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการรับชมออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) โดยแต่ละวิดีทัศน์จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดของเนื้อหาภายในสื่อวิดีทัศน์

ช่อง YouTube ครูโจ้ บ้านทุ่งไพล
QR code เข้าชมช่อง YouTube ครูโจ้ บ้านทุ่งไพล

6. ผลการดำเนินงาน

  • มีนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
  • นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในช่องทางออนไลน์

7. ปัญหา อุปสรรค

          ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกการสอนและตัดต่อวิดีทัศน์

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

  • เพิ่มเติมเนื้อหาให้มีครบทุกบทเรียน
  • สร้างชุดแบบฝึกหรือชุดการเรียนรู้ประกอบวิดีทัศน์