เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself)

1. ชื่อผลงาน เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself)

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปาน

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ซึ่งสิ่งสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องฉายทึบแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสามารถใช้จัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นการปฏิบัติจริง และยังสามารถใช้แทนกระดานได้อีกด้วย แต่เนื่องจากราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง

ผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม เครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself) เพื่อเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

Opaque Projector Do it yourself

4. วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างเครื่องฉากทึบแสง D.I.Y. (Opaque Projector Do it yourself)
  • เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

5. กระบวนการดำเนินงาน

  • วางแผนการทำงาน ศึกษารูปแบบเครื่องฉายทึบแสง ออกแบบและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  • ดำเนินการประดิษฐ์เครื่องฉายทึบแสง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องฉายทึบแสง
  • นำไปทดลองใช้ และนำผลมาปรับปรุง

6. ผลการดำเนินงาน

  • โรงเรียนมีเครื่องฉายทึบแสง
  • โรงเรียนมีอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)

7. ปัญหาอุปสรรค

ข้อจำกัดของกล้องเวบแคม (webcam) ในการใช้งานการขยายภาพเข้า-ออก

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

     สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มความคงทน โดยเปลี่ยนวัสดุ จากฟิวเจอร์บอร์ดเป็นไม้