การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook

1. ชื่อผลงาน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Facebook

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา    นางสาวอริยา ไกรสนาม

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

          ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดทำเอกสาร เป็นต้น  Facebook ถือเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ  โดยจากการสำรวจพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล มีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook  และใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100           ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของ  Facebook จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำ กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบ O – NET วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  โดยใช้  กลุ่ม Facebook
 • เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
 • เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน
 • เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน

5. กระบวนการดำเนินงาน/ วิธีการนำสื่อไปใช้

 • สำรวจบัญชีผู้ใช้ Facebook และความต้องการในการดำเนินงาน
 • สร้างกลุ่ม Facebook  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
 • จัดการเรียนรู้ผ่าน  กลุ่ม Facebook เป็นประจำทุกวัน โดยเนื้อหาสาระการเรียนรู้นำมาจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษที่นักเรียนใช้ในการสอบ  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน โดยการโพสต์องค์คามรู้  ข้อสอบเก่า และการให้ภาระงานแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น คลิปวิดีโอการแนะนำตนเอง  (ต 2.1 ป6/1)
 • ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นระยะ
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษและมีทักษะเทคโนโลยี

6. ผลการดำเนินงาน

 • นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35
 • นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษนอกเวลา เป็นประจำทุกวัน
 • นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ออกสอบมากที่สุด

7. ปัญหา อุปสรรค

ความพร้อมด้านอุปกรณ์ของนักเรียน  

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

          นำนวัตกรรมในครั้งนี้ต่อยอดให้กับนักเรียน โดยการเพิ่มเทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่นักเรียนในศตวรรษที่ 21

นักเรียนทำข้อสอบเก่าทุกวัน โดยวิธีการโพสต์ลงกลุ่ม