การบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลางา ในสถานการณ์ COVID19 ด้วยโปรแกรม Loom

1. ชื่อผลงาน การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โปรแกรม Loom

2. ผู้พัฒนา นายนาวาวี  เจะอุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา อำเภอจะนะ

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลการกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการศึกษา อย่างที่ทุกคนทราบกันดีถึงเรื่องการแพร่ระบาดและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ประกอบด้วยผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือผู้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 และมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันได้มีการถูกหยิบกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ช่องทาง Facebook Live, ระบบ Zoom, Google Meet,Youtube,DLTV เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ในห้วงสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดระสิทธิภาพและเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพ่ระบาดของโควิด19 โดยโรงเรียนบ้านลางาได้กพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบดิจิทัล โดยการใช้โปรแกรม Loom เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางาได้เข้าใจถึงการใช้งานโปรแกรม Loom
 • เพื่อให้คณะครูโรงเรียนบ้านลางาได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคอร์สออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Loom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กระบวนการดำเนินงาน

 • ผู้พัฒนาได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Loom ผ่านช่องทาง Youtube
 • ผู้พัฒนาได้นำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 • จัดอบรมแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านลางาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
 • คณะครูดำเนินการจัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Loom ให้นักเรียนได้เรียนรู้
 • ผู้พัฒนา กำกับ ติดตาม ให้การช่วยเหลือแก่คณะครูอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้พัฒนารายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารทราบ

6. ผลการดำเนินงาน

 • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลางาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Loom ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
 • คณะครูโรงเรียนบ้านลางาได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคอร์สออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Loom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปัญหา อุปสรรค

 • คณะครูส่วนน้อยยังขาดทักษะเบื้องต้นของการเข้าถึงโปรแกรม Loom
 • ความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนบางส่วน

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

 • ผู้พัฒนาได้ช่วยเหลือ แนะนำคณะครูอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้พัฒนาได้กำกับ ติดตามให้คณะครูได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านช่องทางอื่นๆ 3. ผู้พัฒนาได้พัฒนาเพิ่มเติมโดยการใช้โปรแกรมLoom ในการบริหารสถานศึกษาในด้านอื่นๆ