การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน

1. ชื่อผลงาน

คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ “การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน”

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือรูปแบบ On-site ที่สถานศึกษาได้ จึงทำให้ครูผู้สอนต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาจัดให้ผู้เรียนในสถานการณ์ดังกล่าว นั้นคือ รูปแบบ Online ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอน ในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย การตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีโปรแกรมหรือวิธีการที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของครูผู้สอน ซึ่งโปรแกรมหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน นั้นคือ การสอนผ่าน Facebook live ผ่านโปรแกรม OBS Studio ด้วยเป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่นักเรียนเข้าถึงง่ายและสามารถรับชมย้อนหลังหรือดูซ้ำได้ เปรียบเสมือนเป็นทั้งการสอนรูปแบบ Online และรูปแบบ On-demand และการสอนผ่าน Line Meeting ด้วยเป็นแอพลิเคชันที่เข้าถึงง่ายและการใช้งานง่ายสำหรับครูผู้สอน

จึงได้จัดทำ คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ “การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน” ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน

4. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านการสร้างคู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ “การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน”

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

  • ศึกษาข้อมูลในคู่มือ
  • ดำเนินการตามที่คู่มือแนะนำ

6. ผลการดำเนินงาน

ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามคู่มือ

7. ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

  • สามารถต่อยอดไปสู่การจัดอบรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะ
  • เพิ่มเติมโปรแกรมและวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ

ดาวน์โหลดคู่มือ https://drive.google.com/file/d/1CEboaVRHh_fo5jxCu5N1msmQXP6FzlTy/view