ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

1. ชื่อผลงาน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนอกห้องเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน และเมื่อถึงคาบเรียนในห้อง นักเรียนและครูร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น แบบฝึกหัด หรือ กิจกรรมท้าทายต่าง ๆ ฯลฯ โดยเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการเข้าเรียนในคาบเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนจัดให้ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ครูผู้สอนควรสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังทำให้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามคามพร้อมของตนเองในทุก ๆ เวลา ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ในคาบเรียนและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่ผู้เรียน          

จึงได้จัดทำ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site ขึ้น โดยการนำคลิปการสอนออนไลน์ของโครงการ Project 14 โดย สสวท. รวมไปถึงกิจกรรมท้ายบทเรียนรูปแบบออนไลน์ เช่น Wordwall Google Form หรือ Live worksheet ฯลฯ ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น มาจัดทำรวมกันไว้ในรูปแบบเว็บไซต์ผ่านการสร้าง Google Site เสมือนเป็นห้องเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียน ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตามที่โรงเรียนได้กำหนดคาบเรียนไว้ เพื่อทำให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในเวลาที่จำกัดเท่าเดิม และเป็นการช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21

4. วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ให้กับนักเรียน
  • เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ให้กับนักเรียน

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

กระบวนการดำเนินงาน

สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย วิดีทัศน์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ Project 14 ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกิจกรรมท้ายบทเรียนจากเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้แก่ เกมความรู้ผ่านเว็บไซต์ Wordwall ใบงานมีชีวิตผ่านเว็บไซต์ Live Worksheet และ การสร้างแบบฝึกหัดท้าบทเรียนด้วย Google Form

วิธีนำสื่อไปใช้

  • นำสื่อห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ครูสร้างขึ้น เพื่อเสริมสร้างเข้าใจยิ่งขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง         
  • เมื่อคาบเรียน นักเรียนและครูร่วมกันทำกิจกรรมจากบทเรียน เช่น แบบฝึกหัด หรือ กิจกรรมท้าทายต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหา โดยมีครูคอยให้คำแนะนำและเป็นปรึกษา ให้คำชี้แนะเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยจากการทำกิจกรรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6. ผลการดำเนินงาน

  • มีห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ให้กับนักเรียน
  • นักเรียนได้พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ฯลฯ

7. ปัญหา อุปสรรค

การเข้าชมเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ที่สร้างด้วย Google Site เมื่อเข้าชมด้วยโทรศัพท์อาจทำให้รูปแบบที่จัดไว้คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามที่จัดวางไว้ ทำให้นักเรียนอาจเกิดความสับสนในการเข้าชมหรือทำกิจกรรมท้ายบทเรียน

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

สามารถเพิ่มเติมวิดีโอบันทึกการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนลงในเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนสถานศึกษาอื่นหรือผู้ที่สนใจ