การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad

1. ชื่อผลงาน

การจัดการเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต ด้วย MathsPad

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ในสถานการณ์ที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต้องเปลี่ยนไป ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากเดิมที่ครูสามารถการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หรือ รูปแบบ On-Site ได้
ครูจึงต้องหาวิธีการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ในเหมาะสมกับสถานการณ์ เนื้อหาและความพร้อมของนักเรียน แต่ด้วยข้อกำจัดที่มาพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เนื้อหา สาระหรือตัวชี้วัดบางตัวยากที่จะสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ในวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิต เช่น ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม ฯลฯ จึงทำให้ตัวชี้วัดดังกล่าวจัดเป็นตัวชี้วัด “ควรรู้” เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 จึงได้นำเว็บเพจ MathsPad มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือเรขาคณิต โดยสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรขาคณิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างทางเรขาคณิต ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเว็บเพจ MathsPad สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ง่ายและสามารถใช้ได้ฟรี ซึ่งยังสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-Site ได้ต่อไป

4. วัตถุประสงค์

  • เพื่อใช้สื่อเทคโนโลยี MathsPad ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทางเรขาคณิต ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน         
  • เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา การสร้างทางเรขาคณิต ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี MathsPad

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

สื่อเทคโนโลยี เว็บเพจ MathsPad เป็นเว็บเพจที่ให้บริการเครื่องมือทางเรขาคณิต สามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ https://www.mathspad.co.uk/i2/construct.php โดยเครื่องมือทางเรขาคณิตในโปรแกรม MathsPad ประกอบด้วย 1.การสร้างเส้นตรง 2.ดินสอ 3.วงเวียน 4.ไม้โปรแจคเตอร์ครึ่งวงกลม และ 5.ไม้บรรทัด โดยเส้นต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนสีและปรับขนาดของเส้นได้

สื่อเทคโนโลยี โปรแกรม MathsPad เหมาะสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์ ในตัวชี้วัดต่อไปนี้

  • ค 2.1 ป.4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์
  • ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน
  • ค 2.2 ป.5/1 สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ที่กำหนดให้
  • ค 2.2 ป.5/3 สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุม          
  • ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม

6. ผลการดำเนินงาน

  • มีสื่อเทคโนโลยี MathsPad ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทางเรขาคณิต ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน
  • นักเรียนเข้าใจเนื้อหา การสร้างทางเรขาคณิต ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี MathsPad

7. ปัญหา อุปสรรค

-ไม่มี-

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

สามารถต่อยอดให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เว็บเพจ MathsPad ในการสร้างทางเรขาคณิตด้วยตนเอง