การจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle

1. ชื่อผลงาน

การแทรกคำอธิบายหรือคำถามคั่นระหว่างการรับชมวิดีโอ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Edpuzzle

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดิโอเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ครูผู้สอนนิยมใช้คลิปวิดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ เพราะ เป็นวิธีการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกเวลาที่มีความพร้อม แต่ด้วยการสอนผ่านการส่งคลิปวิดีโอการสอนนั้น อาจทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่อยากดู ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง          

จึงได้นำเทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle มาใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นโปรแกรมเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับแทรกคำแนะนำหรือคำถามคั่นระหว่างการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้น เพื่อทำให้การจัดการเรียนรู้ผ่านการรับชมวิดีโอมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยู่กับวิดีโอการจัดการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle ในการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดิโอการจัดการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้          
 • เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านวิดีโอการจัดการเรียนรู้ผ่านการแทรกคำแนะนำและคำถามคั่นระหว่างการรับด้วยด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ Edpuzzle มากขึ้น

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

 • สมัครและลงชื่อเข้าใช้ โปรแกรม Edpuzzle ผ่านเว็บไซต์ https://edpuzzle.com
 • กด Add Content มุมบนขวาของเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเพิ่มวิดิโอที่ครูต้องการแทรกคำถาม โดยสามารถเพิ่มวิดิโอผ่านการอัพโหลด (Upload video) หรือ ค้นหาวิดีโอ (Discover video content) จากเว็บไซต์ YouTube (https://youtube.com) โดย สามารถค้นหาผ่านชื่อวิดิโอหรือผ่านลิงก์ของวิดิโอที่ครูต้องการ
 • เมื่ออัพโหลดวิดีโอหรือเลือกวิดีโอเรียบร้อยแล้ว กด Edit จากนั้น เลือกกด Questions เพื่อแทรกคำถาม
 • เล่นวิดีโอหรือกรอวิดีไปในช่วงเวลที่ตรงการแทรกคำแนะนำหรือคำถาม เมื่อได้ช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว เลือกประเภทของคำแนะนำหรือคำถามจากปุ่มบริเวณขวามือของคลิป มี ๓ ปุ่ม ได้แก่ ๑. Multiple-choice question สำหรับสร้างคำถามแบบมีตัวเลือกและสร้างสร้างตัวเลือกได้ตามที่ต้องการ ๒. Open-ended question สำหรับสร้างคำถามปลายเปิดให้ตอบเป็นประโยคหรือคำผ่านการพิมพ์ และ ๓. Note สำหรับแทรกคำแนะนำระหว่างคลิปวิดีโอ
 • โปรแกรมจะบันทึกการทำงานอัตโนมัติ เมื่อแทรกคำแนะนำหรือคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กด Finish
 • สามารถกดคัดลอกลิงก์หรือ URL ของคลิปวิดีโอการสอนที่ครูแทรกคำแนะนำหรือคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือ กด Share Preview แล้ว กด Copy link สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ทันที เป็นอันเสร็จสิ้น          
 • การแทรกคำถามหรือคำแนะนำ นอกจากข้อความแล้วยังสามารถ เพิ่มรูปภาพ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และลิงก์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

6. ผลการดำเนินงาน

 • ใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Edpuzzle ในการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดิโอการจัดการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการตอบคำถามที่คั่นระหว่างการรับชมวิดีโอการจัดการเรียนรู้
 • นักเรียนเข้าใจเนื้อหาจากการเรียนรู้ผ่านวิดีโอการจัดการเรียนรู้ผ่านการแทรกคำแนะนำและคำถามคั่นระหว่างการรับด้วยด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ Edpuzzle มากขึ้น

7. ปัญหา อุปสรรค

-ไม่มี-

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

 • เว็บไซต์โปรแกรม Edpuzzle สามารถสร้างบัญชีให้กับนักเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกับระหว่างครูกับนักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ โดยจะสามารถใช้ฟังก์ชันการมอบหมายงานและการเก็บคะแนนจากการตอบคำถามในคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นได้
 • พัฒนาคู่มือสำหรับครูในการใช้เทคโนโลยีโปรแกรมเว็บไซต์ Edpuzzle เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีนี้มากขึ้น