การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย

1. ชื่อผลงาน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านบาโหย

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

 • นางวันเพ็ญ อัศเดช
 • นายโอภาส เมฆสุวรรณ
 • นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรักษ์
 • นายกัมพล เจ๊ะแล๊ะ
 • นางสาวซูไรดา หลีดำ
 • นางสาวเตือนใจ ศักดิ์สองเมือง
 • นายอนุรัตน์ ขวัญมา

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 เป็นจำนวนมากส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ได้จัดการอบรมการสร้างคุณภาพผู้เรียนใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย STEAM EDUCATION บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ Design Thingking + Project Based Learning คณะครูโรงเรียนบ้านบาโหยเล็งเห็นว่าเป็นรูปแบบการจัดการสอนที่สามารถนำมาแก้ปัญหาสถาณการในช่วงนี้ได้           จึงนำมาทดลองใช้จัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้จริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำรูปแบบการสอนดังกล่าวมาใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2565 นี้

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
 • เพื่อให้นักเรียนฝึกนำบทเรียนไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญในสังคมโลกให้กับนักเรียน
 • เพื่อลดภาระงานของนักเรียน

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

 • ครูผู้สอนร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียนและสภาพการใช้ชีวิตของนักเรียน
 • จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
 • จัดประชุมสะท้อนผลจากการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

6. ผลการดำเนินงาน

 • นักเรียนได้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • นักเรียนรู้จักนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 • นักเรียนมีสมรรถนะที่สำคัญในสังคมโลกเกิดขึ้นจริง
 • จำนวนภาระงานของนักเรียนลดลงเป็นอย่างมาก

7. ปัญหา อุปสรรค

ในระดับชั้น ม.1 นักเรียนยังขาดความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

อยากให้โรงเรียนส่งเสริมการสอนบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบแบบ