เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ    การเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณนั้นเป็นวิชาใหม่ที่มีความยาก พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนสำคัญ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆของผังงานเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้มีความหลากหลาย และคล้ายคลึงกันจึงเป็นการยากสำหรับผู้เรียนที่จะจดจำหรือทำความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้    ดังนั้นการใช้นวัตกรรมที่เป็นเกมจึงสามารถดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้นโดยอยู่บนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ซึ่งเกมเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบมีระบบคะแนน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน เหล่านี้นำไปสู่ผลการพัฒนาการเรีบนรู้ที่ดีขึ้นของผู้เรียน 4. วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง สัญลักษณ์ผังงานในการเขียนโปรแกรม 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้   5.1 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 โดยระบบเกมแยกเป็น 3 ส่วน         – ส่วนความรู้ (เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเริ่มเล่นเกม)         – ส่วนเกมผจญภัย (เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน)         – ส่วนตอบคำถาม […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564