เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1. ชื่อผลงาน เกมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง สัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

   การเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณนั้นเป็นวิชาใหม่ที่มีความยาก พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั้นเป็นส่วนสำคัญ ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆของผังงานเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้มีความหลากหลาย และคล้ายคลึงกันจึงเป็นการยากสำหรับผู้เรียนที่จะจดจำหรือทำความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้

   ดังนั้นการใช้นวัตกรรมที่เป็นเกมจึงสามารถดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้นโดยอยู่บนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (GBL) ซึ่งเกมเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบมีระบบคะแนน เพื่อให้เกิดการแข่งขัน เหล่านี้นำไปสู่ผลการพัฒนาการเรีบนรู้ที่ดีขึ้นของผู้เรียน

4. วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง สัญลักษณ์ผังงานในการเขียนโปรแกรม

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

  5.1 พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 โดยระบบเกมแยกเป็น 3 ส่วน

        – ส่วนความรู้ (เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเริ่มเล่นเกม)

        – ส่วนเกมผจญภัย (เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน)

        – ส่วนตอบคำถาม (เป็นลักษณะแบบแอคชั่น ออกแบบให้แปลกใหม่เพื่อดึงความสนใจของผู้เรีบน)

  5.2 นำมาติดตั้งให้กับผู้เรียนเพื่อใช้งานโดยเกมจะมีระบบคะแนนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้มีความตั้งใจในการเรียนรู้

  5.3 มาตรฐาน ว 4.2 ป.4/1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

6. ผลการดำเนินงาน

  จากการดำเนิน ความเจ้าใจของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่องสัญลักษณ์ผังงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น

7. ปัญหาอุปปสรรค

  การพัฒนาโปรแกรมนั้นใช้เวลานาน

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด   สามารถนำโครงของโปรแกรมไปประยุกต์ใช้งานกับวิขาอื่นๆได้ทั้งหมด