สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

1. ชื่อผลงาน สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน (On-site) ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงต้องมีนวัตกรรมที่เหมาะสมตามความพร้อมและข้อจำกัดของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตนเอง และในเวลาที่นักเรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้           จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ขึ้น เพื่อเป็นนวัตกรรมสื่อการสอนที่เหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้านและในเวลาที่พร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน    5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้           5.1 กระบวนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการสอนที่วางไว้ บันทึกวิดีทัศน์การสอน ตัดต่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวิดีทัศน์ เผยแพร่วิดีทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์           […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564
1 2