การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ดูแลระบบ

31/05/2564
1 4 5