ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน

ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรายงานประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบนโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต จึงพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ Google Apps Script
 • เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

 • สำรวจความต้องการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
 • พัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ ใช้ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ Google Apps Script
 • ทดสอบระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์
 • นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทำการประเมิน
 • เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานผลเป็นรายบุคคลและห้องเรียน

6. ผลการดำเนินงาน

 • โรงเรียนมีระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ที่มีประสิทธิภาพ
 • เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสะดวก และประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลและรายงานผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
 • โรงเรียนลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) จำนวน ๕ รีม
 • ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) อยู่ในระดับมาก

7. ปัญหา อุปสรรค

ผู้ปกครองบางคนไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงระบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ)

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

พัฒนาระบบให้สามารถแจ้งผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทันทีหลังจากทำแบบประเมินเสร็จ