ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อผลงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางประภาพรรณ ชุมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไพลนางสาวศุทธินี ติ้งจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการลดความซับซ้อนในการบริหารงานเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ (Paperless) และประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนในการนำเสนอหนังสือราชการ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษของโรงเรียน และแก้ปัญหาการเก็บเอกสาร โดยในปีการศึกษา 2565 งานสารบรรณของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ใช้ปริมาณกระดาษไปมากถึง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 4. วัตถุประสงค์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ร่วมกับ Google Drive และ […]

ผู้ดูแลระบบ

12/06/2566

ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ […]

ผู้ดูแลระบบ

19/05/2565

ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets และ […]

ผู้ดูแลระบบ

19/05/2565

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขององค์กร เป็นต้น โรงเรียนบ้านเมาะลาแต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยนำความสามารถของ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets และ Google Apps Script เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานผลการเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้ สำรวจความต้องการของฝ่ายวัดผลและประเมินผล ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps Script ทดสอบระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ผู้ปกครอง […]

ผู้ดูแลระบบ

06/05/2565

ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการเรียนออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การรายงานประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบนโยบายด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมาะลาแต จึงพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้ระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผ่านระบบออนไลน์ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets, Google Docs และ […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565

ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล

1. ชื่อผลงาน ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพล 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติหรือจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน (On-site) ได้ ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลให้เกิดความสับสนหรือมีข้อสงสัยของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ได้ให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างนวัตกรรม ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทุ่งไพลนิวส์ ข่าวรอบรั้วบ้านทุ่งไพลขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง หรือ อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่โรงเรียนต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความสับสนในการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพลมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนการทำงาน เตรียมเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้ปกครอง ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อวีดิทัศน์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในวีดิทัศน์ เผยแพร่วีดิทัศน์ในช่องทางยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ก (Facebook) ของโรงเรียน และช่องทางการสื่อสารแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE […]

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564

ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ

1. ชื่อผลงาน ระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการ 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายนิพนธ์ มณีรัตน์ ผ.อ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ อดีตที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทาระบบบันทึกการมาปฏิบัติราชการด้วยหลายๆ วิธี เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บัดนี้ได้ใช้ระบบที่จัดทาขึ้นมาใหม่เป็นปีที่ 2 พบว่าสามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบข้อมูลทันที 4. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลามาปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความคุ้มค่า 5. กระบวนการดำเนินงาน วางแผนงาน ศึกษาข้อมูลประกอบการสร้างระบบ ดำเนินการสร้างระบบลงเวลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับ Google APP ของโรงเรียน ประชุมครู บุคลากร แนะนำ สาธิต ให้ทดลองใช้ และใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 6. ผลการดำเนินงาน พบว่าครู บุคลากรมีความชื่นชอบ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีระบบตรวจสอบการลงชื่อแทนกันได้ทันที มีระบบแจ้งกลับผู้ใช้งานว่าได้ลงชื่อเรียบร้อย ไม่ต้องลงชื่อซ้ำ

ผู้ดูแลระบบ

23/08/2564