ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

1. ชื่อผลงาน

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

โรงเรียนบ้านเมาะลาแต

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินงาน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การมีเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกขององค์กร เป็นต้น

โรงเรียนบ้านเมาะลาแต เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดย
นำความสามารถของ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Sheets และ Google Apps Script
 • เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานผลการเรียน
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการเข้าถึงผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

 • สำรวจความต้องการของฝ่ายวัดผลและประเมินผล
 • ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล
 • พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps Script
 • ทดสอบระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • นำระบบไปใช้งานจริง ส่งลิงค์ให้แก่ผู้ปกครอง

6. ผลการดำเนินงาน

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผลมีความสะดวก และประหยัดเวลาในการจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียน เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
 • โรงเรียนมีระบบการรายงานผลการเรียนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์

7. ปัญหา อุปสรรค

 • ผู้ปกครองบางคนไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • การเพิ่มข้อมูลจะทำโดยผู้ดูแลระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

พัฒนาระบบให้มีความสามารถให้ครูประจำชั้นเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลและประเมินผล