ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์

1. ชื่อผลงาน

ระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์

2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา

นายทวี สมหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย

3. ความเป็นมา/ความสำคัญ

ปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกวงการวิชาชีพต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อสังคมสารสนเทศ และสอดคล้องกับกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน ต่างหันมาให้ ความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่าสารสนเทศมีบทบาทในการทำกิจกรรมแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะทำให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ


นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้มอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียน จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้ Google Application มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการรายงานข้อมูล

4. วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ Google Form, Google Sheets และ Google Data Studio
 • เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักการภารโรงสำหรับการรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

5. กระบวนการดำเนินงาน/วิธีการนำสื่อไปใช้

 • สำรวจความต้องการของภาระงานการรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ประจำวัน
 • ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheets สำหรับเก็บข้อมูล
 • พัฒนาระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ โดยใช้ Google Form, Google Sheets และ Google Data Studio
 • ทดสอบระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์
 • นำระบบไปใช้งานจริง

6. ผลการดำเนินงาน

 • โรงเรียนมีระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรงที่มีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียนลดปริมาณการใช้กระดาษด้านรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 • นักการภารโรงของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อระบบรายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก

7. ปัญหา อุปสรรค

-ไม่มี-

8. ข้อเสนอแนะ/การพัฒนาเพิ่มเติมหรือต่อยอด

พัฒนาระบบให้มีความสามารถแสดงผลรูปภาพการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ตลอดจนรายงานผลในรูปแบบของไฟล์เอกสาร pdf ออนไลน์