ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

1. ชื่อผลงาน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site เพื่อการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนอกห้องเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน และเมื่อถึงคาบเรียนในห้อง นักเรียนและครูร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เช่น แบบฝึกหัด หรือ กิจกรรมท้าทายต่าง ๆ ฯลฯ โดยเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการเข้าเรียนในคาบเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนจัดให้ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ครูผู้สอนควรสร้างแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังทำให้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามคามพร้อมของตนเองในทุก ๆ เวลา ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ในคาบเรียนและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่ผู้เรียน           จึงได้จัดทำ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Google Site ขึ้น โดยการนำคลิปการสอนออนไลน์ของโครงการ Project 14 โดย […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565

การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน

1. ชื่อผลงาน คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ “การสอนผ่านระบบ Facebook live ด้วยโปรแกรม OBS Studio และ การใช้ Line meeting เพื่อการเรียนการสอน” 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือรูปแบบ On-site ที่สถานศึกษาได้ จึงทำให้ครูผู้สอนต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาจัดให้ผู้เรียนในสถานการณ์ดังกล่าว นั้นคือ รูปแบบ Online ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอน ในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย การตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีโปรแกรมหรือวิธีการที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของครูผู้สอน ซึ่งโปรแกรมหรือวิธีการที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน นั้นคือ การสอนผ่าน Facebook live ผ่านโปรแกรม OBS Studio ด้วยเป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่นักเรียนเข้าถึงง่ายและสามารถรับชมย้อนหลังหรือดูซ้ำได้ เปรียบเสมือนเป็นทั้งการสอนรูปแบบ Online และรูปแบบ […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565

ห้องเรียนออนไลน์ครูแมว@ควนมีด

1. ชื่อผลงาน ห้องเรียนออนไลน์ครูแมว@ควนมีด 2. ผู้ออกแบบ/พัฒนา นางสาวจิระนันท์ ทิพวาศรี ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 3. ความเป็นมา/ความสำคัญ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดสถานศึกษา และเกิดการแพร่หลายของแนวทางจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้น ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่นักเรียน มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ฉะนั้น การเตรียมการ และการฝึกฝนทักษะของครูไม่ว่าจะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การถ่ายทอด และการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน โดยก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปสรรคต่างๆ ได้ในที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ […]

ผู้ดูแลระบบ

05/05/2565

สร้างระบบสารสนเทศการลา ใช้เองในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #ระบบการลา #datastudio #สอน #bigdata **ฝากกดติดตาม และสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมูลตัวอย่าง https://docs.google.com/spreadsheets/…ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=M3I1IM2oGgY&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

ตัดเกรดด้วยสคริปต์แบบหลายชีต และทำเป็นเว็บแอปตัดเกรดด้วย

👉ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล-https://docs.google.com/spreadsheets/… 👉โค้ด-https://gist.github.com/somchaithumar… 📣ติดตามช่องยูทูป”ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ” https://www.youtube.com/c/ApiwatWongk…

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

Google AppSheet ระบบบริหารทรัพย์สินอย่างง่าย

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #appsheet #สร้างAppมือถือ #ระบบทรัพย์สิน #ระบบครุภัณฑ์ ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=aX9q_7XHyN8&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แต่ละตัวเลือกคะแนนไม่เท่ากัน

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #สร้างข้อสอบ #แบบคะแนนไม่เท่ากัน #google ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=LF5zH8jbf_o&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

สร้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กร

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #edoc #ฟรี #สร้าง ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=a9C1m2L3GHo&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564

การประยุกต์ใช้ Appsheet เพื่อพัฒนานวัตกรรม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ #AppSheet #สอน #เรียน ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=iMchPOT_YxA&ab_channel=ITaroundU

ผู้ดูแลระบบ

25/10/2564
1 2 3 5